Acest website foloseste cookie-uri
Este necesar să acceptați cookie-urile noastre pentru a folosi corespunzător website-ul. Nu colectăm momentan nici o informație personală.
×

   Centrul de Cultură al Județului Bihor este un așezământ cultural cu personalitate juridică şi funcționează ca instituție bugetară în subordinea Consiliului Județean Bihor, care îi asigură baza materială şi resursele necesare.
   Instituţia s-a înfiinţat la data de 1 februarie 2021 odată cu fuziunea prin absorbţie a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor cu Şcoala de Arte Francisc Hubic Oradea, în baza Hotărârilor Consiliului Judeţean Bihor nr. 242 şi nr. 243 din 29.12.2020.
   Şcoala de Arte Francisc Hubic, înfiinţată ca Şcoala Populară de Artă în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1.720/1954, îşi desfăşoară activitatea ca secţie distinctă a Centrului, fiind organizată în 3 compartimente: muzică, arte vizuale şi coregrafie. Încă din anii 1925-1926, un grup de entuziaşti, iubitori ai muzicii, în frunte cu profesorul, compozitorul si dirijorul Francisc Hubic, încearcă să înfiinţeze un Conservator după modelul celor din Bucureşti, Cluj şi Timişoara. Conservatorul a primit după cel de-al doilea război mondial, în anul 1945, titulatura de "Conservatorul de Muzică şi Arta Dramatică". Tot în anul 1945, din iniţiativa unor artişti plastici de renume din Oradea, în frunte cu prof. pictor Roman Mottl senior, ia naştere "Şcoala de Arte Frumoase". Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică se va uni cu Şcoala de Arte Frumoase la data de 7 septembrie 1954 sub numele de Şcoala Populară de Arte, urmând ca din anul 1990 să poarte numele părintelui său spiritual Francisc Hubic.
   Compartimentul cercetarea, conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, continuă activitatea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, înfiinţat în anul 1959 sub numele de Casa Regională a Creaţiei Populare care, în anul 1968 odată cu revenirea la împărţirea administrativă în judeţe, îşi schimbă denumirea în Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă, urmând ca din anul 1990, acesta să işi desfăşoare activitatea sub numele de Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiilor Populare. Compartimentul are ca scop promovarea, cercetarea şi conservarea actului cultural tradiţional şi a multiculturalităţii locale, prin protejarea și tezaurizarea valorilor reprezentative ale creației populare, transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, precum și ale patrimoniului cultural național și universal, contribuind la păstrarea și cultivarea specificului zonal.
   Misiunea noastră constă în promovarea culturii şi a artelor prin organizarea de cursuri teoretice și practice necesare formării continue în domeniul artelor și meșteșugurilor precum şi în cercetarea , conservarea, promovarea și valorificarea culturii tradiţionale din judeţul Bihor.
   Centrul își desfășoară activitatea pe bază de programe și proiecte elaborate în concordanță cu strategia educativ-formativă și culturală a județului Bihor. Pentru realizarea activităților specifice colaborăm continuu cu instituții publice, ONG-uri, persoane fizice și juridice de drept public şi privat.

   Centrul de Cultură al Județului Bihor are următoarele obiective principale:
• Organizarea activităților de promovare a culturii, a artei naționale și universale de dezvoltare și afirmare a responsabilităților creatoare ale locuitorilor județului Bihor în domeniile cultural-artistice, educație și recreativ-distractive;
• Desfăşurarea programului cultural instructiv – educaţional, care presupune procesul de învăţământ permanent, în toate genurile artistice ( muzică, arte platice şi coregrafie), în vederea formării profesionale continue.
• Oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală, precum și atragerea de vizitatori și turiști din țară și străinătate prin punerea în valoare a patrimoniului cultural;
• Oferirea de servicii culturale și activități de promovare a turismului cultural sau de petrecere a timpului liber menite să satisfacă nevoile comunității și să crească gradul de participare al cetățenilor la viața culturală;
• Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;
• Organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice și practice, necesare formării deprinderilor artistice și a meșteșugurilor și ocupațiilor tradiționale, în afara sistemelor formale de educație;
• Păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural;
• Dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de exprimare artistică;
• Promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a identității etno-culturale în circuitul național și internațional de valori;
• Perfecționarea metodică a activității așezămintelor culturale în domeniile de activitate solicitate;
• Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio și video pentru integrarea în circuitul național de valori și pentru participarea la întâlniri cu specialiști și publicara lor în publicații și cărți de specialitate;
• Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate etc., prin intermediul cărora să fie valorificate creațiile Centrului la nivel național și internațional.

×

TOP